Δήλωση Απορρήτου Η Madis Α.Ε. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα συλλεχθούν κατά την on-line χρήση των επισκεπτών της. Αυτό επιδιώκουμε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας. Σκοπός μας είναι να ισορροπήσουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα της συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που δεχόμαστε από εσάς, με τις λογικές προσδοκίες σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω παρατίθεται ο τρόπος που χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την χρήση της ιστοσελίδας.
 
Πληροφορίες που συλλέγονται Η ιστοσελίδα της Madis Α.Ε. εγκαθιστά κάποια bits πληροφοριών που ονομάζονται cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies στέλνονται πίσω μόνο στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όταν ο επισκέπτης επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Τα cookies δίνουν πληροφορίες για το πλήθος των επισκεπτών, τον τρόπο και την συχνότητα της επίσκεψης. Αυτή η τεχνολογία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορίες που συλλέγονται είναι σε συγκεντρωτική και όχι ατομική μορφή. Με την πληροφορία αυτή που συλλέγουμε επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
 
Προσωπικά Δεδομένα Μέσω της ιστοσελίδας μας το προσωπικό της εταιρείας καθώς και το ευρύτερο κοινό θα ενημερώνονται για το ενδιαφέρον της Madis Α.Ε. να καλύψει νέες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω internet για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης. Η Madis Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι κάθε συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με το ισχύων νομικό καθεστώς (βασιζόμενο στις συστάσεις που παρέχονται από το νόμο 2472/1997 αναφερόμενος και ως Προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η Madis Α.Ε. υπεύθυνα δηλώνει ότι κάθε συλλογή και μεταχείριση προσωπικών δεδομένων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την επιλογή προσωπικού για την Madis Α.Ε. και δεν θα είναι εκτενέστερη πέρα από τον ορισμένο χρόνο που θα κριθεί απαραίτητος για αυτό το σκοπό. Η Madis Α.Ε. δηλώνει ότι δεν θα μεταδώσει προσωπικά δεδομένα απεσταλμένα από υποψηφίους σε τρίτους και εκτός της εταιρείας. Στην περίπτωση μη επιλογής/πρόσληψης τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων κρατούνται για όσο χρόνο θεωρηθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας της εταιρείας απέναντι στο νόμο και μετά από αυτή την περίοδο καταστρέφονται όλα αυτόματα. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι στείλουν τα βιογραφικά τους δίνουν συγχρόνως και την συγκατάθεσή τους για την συλλογή και μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων από την Madis Α.Ε. όπως περιγράφηκε παραπάνω. Υπεύθυνο τμήμα για την συλλογή και διαχείριση των βιογραφικών θα είναι το τμήμα ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας.
 

GDPR (ΓΚΠΔ)

Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι:

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Σελίδα Αίτησης Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

 
Παιδιά: Δεν συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν ειδικά τα παιδιά.
 
Αλλαγές: Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την δήλωση απορρήτου θα εμφανίζονται σε αυτή την σελίδα.